Jesus, nagasalig ako kanimo!

Jesus, nagasalig ako kanimo!

Ang Rosaryo sa Diosnong Kalooy

Sa kasagaran nga bato sa rosaryohan. Sa pagsugod:

Amahan Namo, anaa ka sa langit, pagdaygon ang imong ngalan moabot kanamo ang imong gingharian, matuman ang imong pagbuot dinhi sa Yuta maingon sa langit. Ang kalan-on namo sa mata adlaw, ihatag kanamo karon adlawa ug pasayloa kami sa among mga sala, ingon nga magapasaylo kami sa mga nakasala kanamo, ug dili mo kami itugyan sa panulay, hinonoa luwasa kami da dautan. Amen.

Maghimaya ka Maria, napuno ka sa grasya, ang Ginoo anaa kanimo. Bulahan ikaw sa mga babaye nga tanan, ug bulahan man usab ang bunga sa tiyan mo nga si Hesus. Santa Maria inahan ka sa Dios, iampo mo kami nga mga makasasala karon ug sa oras sa among kamatayon. Amen.

Mituo ako sa Diyos nga Amahan makagagahum sa ngatanan, magbubuhat sa langit ug sa yuta. Ug kang Jesukristo iyang bugtong Anak, Ginoo nat, nga gipanamkon sa lalang sa Espiritu Santo, natawo ni Maria nga Birhen. Gisakit sa sugo ni Poncio Pilato, gilansang sa Krus, namatay og gilubong, mikunsad sa mga minatay, sa ikatulo ka adlaw nabanhaw, misaka sa langit nagalingkod sa tuo sa Diyos nga Amahan makagagahum sa tanan, gikan didto mobalik sa siya aron paghukom sa mga buhi ug sa mga minatay. Mituo ao sa Espiritu Santo, sa Santos ug Katoliko nga simbahan sa kaambitan sa mga santos, sa kapasayloan sa mga sala sa pagkabanhaw sa lawas, ug sa kinabuhing walay katapusan. Amen.

Sa lima ka dagko nga mga bato: Tunhay nga Amahan, nagahalad ako Kanimo sa Lawas ug Dugo, Kalag ug pagka-Diyos sa Imong pinalanggang Anak, Among Ginoong Hesukristo, aron sa pagbayad sa among mga sala ug sa sala sa tibuok kalibutan.

Sa napulo ka gagmay nga mga bato: Tungod sa lyang masulob-ong pagpasakit, kaloy-i kami ug ang tibuok kalibutan.

Sa katapusan (3x): Balaan nga Diyos, Balaan nga Gamhanan, Balaannga Walay Kamatayon.

Ang Rosaryo sa Diosnong Kalooy