Jēzu, es uzticos Tev!

Jēzu, es uzticos Tev!

Dieva žēlsirdības kronītis

Skaitīšanai uz parastā rožukroņa zīlītēm. Ievadā:

Tēvs mūsu, kas esi Debesīs, svētīts lai top Tavs vārds, lai atnāk Tava valstība, Tavs prāts lai notiek kā Debesīs, tā arī virs zemes. Mūsu dienišķo maizi dod mums šodienun piedod mums mūsu parādus, kā arī mēs piedodam saviem parādniekiem, un neieved mūs kārdināšanā, bet atpestī mūs no ļauna. Amen.

Esi sveicināta, Marija, žēlastības pilnā, Kungs ir ar Tevi; Tu esi svētīta starp sievietēm, un svētīts ir Tavas miesas auglis Jēzus. Svētā Marija, Dieva Māte, lūdz par mums, grēciniekiem, tagad un mūsu nāves stundā. Āmen.

Es ticu uz Dievu, visvareno Tēvu, debesu un zemes Radītāju, un uz Jēzu Kristu, Viņa vienpiedzimušo Dēlu, mūsu Kungu, kas ir ieņemts no Svētā Gara, piedzimis no Jaunavas Marijas, cietis zem Poncija Pilāta, krustā sists, nomiris un apbedīts, nokāpis ellē, trešajā dienā augšāmcēlies no miroņiem, uzkāpis debesīs, sēž pie Dieva, visvarenā Tēva, labās rokas, no kurienes Viņš atnāks tiesāt dzīvos un mirušos. Es ticu uz Svēto Garu, svēto, katolisko Baznīcu, svēto sadraudzību, grēku piedošanu, miesas augšāmcelšanos un mūžīgo dzīvošanu. Amen.

Uz Rožukroņa lielajām zīlēm: Mūžīgais Tēvs, mēs upurējam Tev Tava mīļotā Dēla, mūsu Kunga Jēzus Kristus, miesu un asinis, dvēseli un dievišķību, gandarot par mūsu un visas pasaules grēkiem.

Uz mazajām zīlītēm (10 reizes): Jēzus rūgto ciešanu dēļ esi žēlsirdīgs mums un visai pasaulei!

Lūgšanas beigās, 3 reizes: Svētais Dievs, svētais, varenais Dievs, svētais, mūžīgais Dievs, apžēlojies par mums un par visu pasauli!

Dieva žēlsirdības kronītis