Jesus, jeg stoler på deg

Jesus, jeg stoler på deg

Den guddommelige miskunns rosenkrans

Denne rosenkransen begynner med et:

Fader vår, du som er i himmelen! Helliget vorde ditt navn; komme ditt rike; skje din vilje, som i himmelen, så og på jorden; gi oss i dag vårt daglige brød; og forlat oss vår skyld, som vi g forlater våre skyldnere. Led oss ikke inn i fristelse, men fri oss fra det onde. For riket er ditt og makten og æren i all evighet. Amen.

Hill deg, Maria, full av nåde, Herren er med deg, velsignet er du iblant kvinner, og velsignet er ditt livs frukt, Jesus. Hellige Maria, Guds mor, be for oss syndere, nå og i vår dødstime. Amen.

Jeg tror på Gud Fader, den allmektige, himmelens og jordens skaper. Jeg tror på Jesus Kristus, Guds enbårne sønn, vår Herre, som ble unnfanget ved den Hellige Ånd, født av Jomfru Maria, pint under Pontius Pilatus, korsfestet, død og begravet, fór ned til dødsriket, sto opp dra de døde tredje dag, fór opp til himmelen, sitter ved Guds, den allmektige Faders høyre hånd, og skal derfra komme igjen for å dømme levende og døde. Jeg tror på Den Hellige Ånd, den hellige katolske kirke, de helliges samfunn, syndenes forlatelse, legemets oppstandelse og det evige liv. Amen.

På de store perlene ber du: Evige Far, jeg frembærer for deg din høyt elskede Sønns, vår Herre Jesu Kristi Legeme og Blod, Sjel og Guddom, som soning for våre og hele verdens synder.

På de små perlene ber du: For Hans smertefulle lidelses skyld, miskunn deg over oss og over hele verden.

Til slutt, som avslutning, ber du (3x): Hellige Gud, Hellige Sterke, Hellige Udødelige, miskunn deg over oss og over hele verden.

Den guddommelige miskunns rosenkrans