Hesus, ako ay nananalig sa Iyo

Hesus, ako ay nananalig sa Iyo

ANG ROSARYO SA MABATHALANG AWA

Dasalin sa mga butil ng Rosaryo

Ama namin, Sumasalangit ka, Sambahin ang ngalan mo, mapasaamin ang kaharian mo sundin ang loob mo dito sa lupa para ng sa langit. Bigyan mo po kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo ang aming mga sala para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin; at huwag mo po kaming ipahintulot sa tukso at paki-adya mo kami sa lahat ng masasa. Amen.

Aba Ginoong Maria! Napupuno ka ng grasya, Ang Panginoong Diyos ay sumasaiyo, bukod ka pong Pinagpala sa babaeng lahat at pinagpala naman ang iyong anak na si Hesus. Santa Maria Ina ng Diyos, ipanalangin mo po kaming makasalanan, ngayon at kung kami'y mamamatay. Amen.

Sumasampalataya ako sa Diyos Amang makapangyarihan sa lahat, na may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya naman ako kay Hesukristong iisang anak ng Diyos, Panginoon nating lahat; nagkatawang-tao sya lalang ng Espiritu Santo, ipinanganak ni Santa Mariang Birhen. Pinagpakasakit ni Poncio Pilato, ipanako sa krus, namatay inilibing. Nanaog sa kinaroroonan ng mga yumao. Nang may ikatlong araw nabuhay na mag-uli. Umakyat sa langit, naluklok sa kanan ng Diyos Amang makapangyarihan sa lahat. Doon magmumula ang paririto’t huhukom sa nangabuhay at nangamatay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa Banal na simbahang Katolika, sa kasamahan ng mga santo, sa kapatawaran ng mga kasalanan. Sa pagkabuhay na mag-uli ng mga namatay na tao. At sa buhay na walang hanggan. Amen.

Sa lahat ng butil ng Ama Namin ay dasalin ang mga panalangin na ito: Ama na Walang Hanggan, iniaalay ko po sa iyo ang Katawan at Dugo, Kaluluwa at Pagka-Diyos ng kamahal-mahalan Mong Anak na si Hesukristo, na aming Panginoon at Manunubos. Para sa ikapagpapatawad ng aming mga sala at sa sala ng buong sansinukob.

Sa lahat ng butil ng Aba Ginoong Maria ay dasalin ang mga panalanging ito: Alang-alang sa mga tiniis na hirap at kamatayan ni Hesus, Kaawaan Mo po kami at ang buong sansinukob.

Bilang pangwakas ay dasalin ng tatlong ulit ang panalanging ito: Banal na Diyos, Banal na Puspos ng Kapangyarihan, Banal na Walang Hanggan, maawa po Kayo sa amin at sa buong sansinukob. Amen.

ANG ROSARYO SA MABATHALANG AWA